previous pauseresume next

تاریخچه بیمارستان

 

این بیمارستان(وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان )درسال ۱۳۵۸با۱۲۰۰۰مترمربع زیربنادرزمینی به مساحت ۴۵۰۰۰مترمربع ساخته ودرسال۱۳۷۱بابخشهای اورژانس-اطفال-زایشگاه-زنان ومامایی-داخلی وجراحی-اتاق عمل , و واحدهاي رادیولوژی-آزمایشگاه-داروخانه-نقلیه تأسیسات پذیرش وترخیص بیماران باتعداد۱۱۰تخت مصوب وباتخصص های اطفال-زنان-داخلی وجراحی عمومی موردبهره برداری قرار گرفت.
*درسال۱۳۷۳افتتاح -واحدسونوگرافی-واحدفیزیوتراپی وتفکیک بخش داخلی جراحی مردان ازداخلی جراحی زنان صورت گرفت.
*درسال۱۳۷۴واحدامورترخیص بیماران ازواحدپذریش تفکیک و بصورت یک واحدمستقل درفضای اختصاص یافته درقسمت کلینیک تخصصی آغازبه کارکرد.
*درسال۱۳۷۶واحد مستقل شده امور اداري(تشکیلات مرکزی)شامل واحدهای ریاست-مدیریت-درآمد-امورمالی وحسابداری-تایپ-کارگزینی وکارپردازی دربیمارستان مستقر گردید.
*درسال۱۳۷۷بادریافت تعدادی کتاب ازدانشکده پرستاری زرین شهرواختصاص فضای فیزیکی کتابخانه بیمارستان آغازبه کارنمود.همچنین درهمین سال گسترش فضای فیزیکی وتجهیزواحدترخیص بیماران انجام شد.
*درسال ۱۳۷۸واحدتغذیه بیمارستان بابه کارگیری کارشناس تغذیه شروع به کارنمود.همچنین شعبه بانک رفاه نیزدربیمارستان افتتاح گردید.درهمین سال اتاق زایمان بدون درد با اختصاص  فضای فیزیکی وتجهیزات وامکانات لازم به منظورترویج زایمان طبیعی آغازبه کارنمود.واحد مستقل روابط عمومی نیزدرهمین سال فعالیت خودرا آغازکرد.
*درسال۱۳۷۹باگسترش فضای فیزیکی اورژانس بخشهای بستری زنان وبستری مردان نیزدراین واحدافتتاح گردید.
*درسال۱۳۸۰ساختمان جدید الاحداث بایگانی پس ازتجهیز به سیستم نوین وبا به  کارگیری پرسنل فارغ التحصیل درهمین زمینه افتتاح شد.همچنین درهمین سال شرکت تعاونی مصرف پرسنل بیمارستان ثبت وشروع به  کارنمود.
* درسال ۱۳۸۱صندوق قرض الحسنه بیمارستان که فعالیت خودرا ازسال ۱۳۷۴آغازکرده بودرسمأبه ثبت رسيد وبااختصاص فضای فیزیکی وتهیه امکانات موردنیاز خدمات خودرابه طورگسترده به پرسنل ارایه نمود.
* درسال۱۳۸۲واحدهای اکوکاردیوگرافی وآندوسكوپی درمحل کلینیک تخصصی بیمارستان فعالیت خودرا آغازنمود.همچنین درهمین سال شرکت تعاونی مسکن پرسنل بیمارستان نیزبه ثبت رسید وفعالیت خود را آغازنمود.
* درسال۱۳۸۳بخش دیالیزبیمارستان پس تهیه تجهیزات پزشکی وتأمین پرسنل مجرب ودوره دیده افتتاح گردید.
* درسال۱۳۸۴واحدهای پاتولوژی و  رایانه بیمارستان آغازبه کارکرد.
* درسال۱۳۸۵بخش I.C.U  پس ازتجهیزات وامکانات لازم وتأمین پرسنل دوره دیده افتتاح گردید.همچنین درهمین سال باتهیه تجهیزات موردنیازبرای کلیه بخشها سيستم اتوماسيون بيمارستان (HIS)   به مرحله اجرا درآمد.همچنین گسترش فضای فیزیکی فروشگاه تعاونی مصرف نیز درهمین سال انجام شد.
* درسال۱۳۸۸ ده باب پاویون پزشکان افتتاح و مورد بهره برداری قرارگرفت.
* درسال۱۳۹۰واحد سی تی اسکن بیمارستان افتتاح گردید.اتاق عمل جراحی چشم نیز پس از تهیه تجهیزات لازم مجددأفعالیت خود را آغازنمود.کلاسهای آموزش زایمان فیزیولوژیک پس از اختصاص فضای فیزیکی وتأمین تجهیزات ونیروی پرسنلی و نیزدفترحاکمیت بالینی درهمین سال آغازبه کارنمود.

در سال ۹۱ افتتاح ccu جدید بیمارستان با ۷تختت اccu و ۶ تخت post  ccu و همچنین بهسازی امور اداری صورت گرفت.

در سال ۹۲ گسترش سالن کتابخانه و گسترش فضای دیالیز انجام شد.
* طی سالهای۱۳۷۱تاکنون علاوه برتخصص های اولیه موجود در بیمارستان تخصص های چشم-پوست-گوش وحلق وبینی-داخلی اعصاب-روان پزشکی-قلب وعروق-ارتوپدی-اورولوژی-بیهوشی-رادیولوژی وپاتولوژی نیز به این مجموعه اضافه شده است.
این بیمارستان طی۱۰سال متوالی اخیرموفق به احراز درجه اول ارزشیابی از مقامات ذیربط دانشگاه علوم پزشکی اصفهان براساس استانداردهای وزرتخانه متبوع گردیده است.